I fönstret Koda filer väljs de ljudfiler som ska kodas samt egenskaperna för utgående data. Öppnas via menyn Extra > Koda filer. Fönstret består av ett urvalsfält och fältet Egenskaper.   
Följande konfigurationsalternativ finns i urvalsområdet:
Lista
Filer som ska kodas

Visar de valda filerna.

Kryssrutan
Visa sökvägar

Visar filernas fullständiga käll- och målsökvägar i listan Filer som ska kodas.

Knapp
Lägg till

Öppnar ett läsarfönster där du kan välja ut en fil och lägga till den i listan över filer som ska kodas.

Knapp
Ta bort

Tar bort den markerade filen.

Knapp
Ta bort allt

Tar bort alla filer från listan Filer som ska kodas.

Knapp
Återställ status

Ställer in statusen på den markerade filen tillbaka till att göra.

Knapp
Starta

Startar kodningen.

Knapp
Stäng

Stänger fönstret.

I området Egenskaper finns följande inställningsalternativ tillgängliga:
Listrutan
Utgångsformat för fil

Väljer utgångsformat för ljudet i den markerade ljudfilen.

Knapp
Inställningar

Öppnar ett fönster där du kan ange alternativ som bithastighet och frekvens för ljudfilens utdata.

Visningsfönstret
Målmapp

Visar lagringsplatsen för utdatafilen/utdatafilerna.

Knapp
Bläddra

Öppnar ett läsarfönster där du kan välja en lagringsplats.

Visningsfönstret
Info om källfil

Visar information om den markerade ljudfilen.

 

Fönstret Koda filer