Fliken Läsalternativ består av flera områden. I dessa områden är det möjligt att göra inställningar för att läsa originalskivor.
Följande konfigurationsalternativ finns i området Profil:
Listrutan
Profilalternativ

Väljer fördefinierade kopieringsinställningar eller en användardefinierad inställning.
För de fördefinierade kopieringsinställningarna ställer Nero Burning ROM in inställningsalternativen automatiskt. För den användardefinierade inställningen kan du själv välja inställningsalternativ.

Följande konfigurationsalternativ för skivtypen Cd finns i området Databas:
Kryssrutan
Ignorera läsfel

Ignorerar läsfel på originalskivan och fortsätter läsningen. 
Om kryssrutan är avmarkerad kan det hända att Nero Burning ROM avbryter bränningen beroende på vilken typ av fel det rör sig om.

Kryssrutan
Skriv felaktiga sektorer

Återger sektorer med fel (som orsakat läsfel) för bränning.
Om kryssrutan är avmarkerad återges inte felaktiga sektorer utan förblir tomma.

Kryssrutan
Läs sektorer i Raw-läge

Läser P-Q-subkanalsdata.

Kryssrutan
Läs alla subkanalsdata

Läser alla subkanaldata vid kopieringen. Subkanaldata används för att spara tilläggsinformation på en skiva, t.ex. CD-text.
Brännaren måste kunna läsa alla subkanaldata.

Följande konfigurationsalternativ finns i området Ljudspår för skivtypen CD:  
Kryssrutan
Ignorera läsfel

Ignorerar läsfel på originalskivan och fortsätter läsningen.
Om kryssrutan är avmarkerad kan det hända att Nero Burning ROM avbryter bränningen beroende på vilken typ av fel det rör sig om.

Kryssrutan
Läs index till ljudfiler

Läser index till ljudfiler. Det här är särskilt användbart för kopiering av ljudskivor då samtliga indexpositioner på ljudskivan kopieras korrekt. Nackdelen är att analystiden förlängs innan kopieringsprocessen startar.

Kryssrutan
Läs alla subkanalsdata

Läser alla subkanaldata vid kopieringen. Subkanaldata används för att spara extrainformation på en skiva, t.ex. cd-text.
Brännaren måste kunna läsa alla subkanaldata.

Följande konfigurationsalternativ finns i området Avancerat för skivtypen CD:
Kryssrutan
Läs mediakatalognummer och ISRC

Läser mediakatalognumret, ett internationellt nummer för kompileringar, och ISRC-koden (International Standard Recording Code), ett internationellt nummer för ljudupptagningar.

Kryssrutan
Använd jitterkorrigering

Jitter-korrigeraren tar bort repor i ljud- och videofiler. 

Följande konfigurationsalternativ finns i området Felkorrigering för skivtyperna DVD och Blu-ray:
Alternativet
Korrigera fel vid läsning

Genomför felkorrigering vid läsning. Då anpassas kontrollsumman för en felaktig sektor så att sektorn blir stabil.

Inmatningsfältet
Mätare för läsförsök

Anger hur många gånger funktionen för felkorrigering används.

Alternativet
Snabb läsning utan felkorrigering

Genomför en snabb läsning utan korrigering av fel.

Följande konfigurationsalternativ finns i området Hantering av icke-korrigerbara läsfel för skivtyperna DVD och Blu-ray:
Kryssrutan
Ignorera läsfel

Ignorerar läsfel på originalskivan.
Om kryssrutan är avmarkerad kan det hända att Nero Burning ROM avbryter bränningen beroende på vilken typ av fel det rör sig om.

 

 

 

För en del skivformat, exempelvis Video-cd och Audio-cd, har läsfel ofta ingen eller liten påverkan eftersom de inte uppfattas vid uppspelningen.

 

Subkanaldata
Subkanaldata på en skiva innehåller kompletterande information, t.ex. CD-text eller information om positioner.

Darr
Med darr avses en plötslig och oönskad förändring i signalegenskaperna. Resultatet blir att små uppehåll uppstår i dataströmmen. Med hjälp av ljudkorrigering synkroniseras informationen genom överlappning av sektorerna. På så sätt blir luckorna ohörbara.

Läsalternativ