På fliken Bränn i fönstret Bränn kompilering finns alternativ för bränningen. Vilka alternativ som har aktiverats beror på vald kompilering.
I området Arbetssteg finns följande kryssrutor:
Kryssrutan
Fastställ maxhastighet

Den här funktionen kontrollerar hur snabbt de data som ska brännas kan hämtas och sänker skrivhastigheten vid behov. Detta minskar risken för att brännarens buffert töms och att bränningen misslyckas.
Brännare med en funktion för förhindring av underskriden buffertnivå behöver ingen hastighetskontroll.
Inte tillgängligt när du sparar med Nero Image Recorder.

Kryssrutan
Simulering

Simulerar bränningen. Vid simuleringen genomförs samma steg som vid bränningen, med det undantaget att laserstrålen inte används. Kontrollen visar om det finns ett konstant skrivflöde. 

Kryssrutan
Skriv

Aktiverar knappen Bränn.

Kryssrutan
Avsluta skivan

Stänger skivan så att det inte går att bränna något mer på den. Om finalisering är nödvändigt beror på skivformatet. 
Nero Burning ROM aktiverar automatiskt kryssrutan för de aktuella skivformaten.

I området Bränning finns följande inställningsalternativ tillgängliga:

 

Listrutan
Skrivhastighet

Väljer vilken hastighet skivan ska brännas med.

Listrutan
Brännmetod

Väljer den metod som skivan ska brännas med . Följande metoder finns tillgängliga. 
Track-at-once: varje ljudfil (spår) bränns för sig på skivan, d.v.s. lasern inaktiveras och aktiveras igen efter varje ljudfil.
Disc/Session-at-once: varje session på en multisessionsskiva bränns separat på skivan. 
Disc-at-once/96: hela skivan bränns på en gång utan att lasern inaktiveras mellan varje spår. 

Inmatningsfältet
Antal kopior

Anger det antal skivor som ska brännas. Med standardinställningen bränns en skiva.

Kryssrutan
Skydd mot buffertfel

Ger skydd mot buffertfel.
Kryssrutan är enbart tillgänglig om den valda brännaren stöder en metod för skydd mot buffertfel. 

Kryssrutan
Använd flera brännare

När du klickar på knappen Bränn öppnas ett fönster där du kan välja önskad brännare. Bränningen genomförs sedan samtidigt på de valda brännarna.

 

 

 

För brännare med skydd mot buffertfel krävs inte hastighetstest och simulering. Nyare brännarmodeller innehåller oftast en sådan funktion.

 

 

 

 

Ljud-CD-skivor bör alltid brännas med Disc-at-once-metoden. Det här alternativet väljs som standard.

 

Disc-At-Once
Disc-at-once är en brännmetod där brännaren bränner en hel session utan att lasern stängs av och sätts på mellan spåren. Metoden är bäst lämpad för att bränna ljud-cd som du vill kunna spela upp i stereon eller i bilen.

Disc-At-Once
Disc-at-once är en brännmetod där brännaren bränner en hel session utan att lasern stängs av och sätts på mellan spåren. Metoden är bäst lämpad för att bränna ljud-cd som du vill kunna spela upp i stereon eller i bilen.

Bränninställningar