Za pomocą programu Nero Burning ROM można kodować pliki audio z płyty Audio CD do formatów MP3 i MP3PRO. Skonfiguruj opcje w oknie MP3PRO, które można otworzyć w oknie Kodowanie plików za pomocą przycisku Ustawienia. Upewnij się, że wybrano opcję MP3/MP3PRO jako Format pliku wyjściowego.  
W polu Ustawienia dostępne są następujące opcje kodowania:
Menu rozwijane
Jakość kodera

Określa jakość kodera. Dostępne są pozycje Szybkie, Średnie i Najwyższa. Ustawienia te określają, czy większa waga przykładana jest do szybkiego kodowania (Szybkie), czy też do wyższej jakości modelu kodera psychoakustycznego, mając na celu osiągnięcie najlepszych rezultatów (Najwyższa).

Pole wyboru
Stała częstość bitów

Wybiera stałą częstość bitów, co oznacza, że przepływ danych na jednostkę czasu oraz jakość zapisanych danych są takie same w całym pliku audio. Jeżeli wartość częstości bitów jest niska, przekazywana jest mniejsza ilość danych. Rozmiar pliku jest niewielki, ale jakość jest niższa. Jeśli wartość częstości bitów jest wysoka, przekazywana jest większa ilość danych. Rozmiar pliku jest większy, ale jakość jest wyższa. Domyślna wartość 128 dla plików MP3 jest zbliżona do jakości płyty CD.
W menu rozwijanym wybierz Opcje mające wpływ na częstość bitów: prędkość skanowania w kilobitach na sekundę, częstotliwość skanowania w hercach i kanały.

Pole wyboru
Zmienna częstość bitów

Wybiera zmienną częstością bitów, co oznacza, że przepływ danych na jednostkę czasu – a co za tym idzie jakość zapisanych danych – dostosowuje się do dynamiki pliku audio. Wartość częstość bitów może być przykładowo niższa w cichszych punktach ścieżki.
W menu rozwijanym wybierz żądany poziom jakości.
Należy pamiętać, że nie wszystkie odtwarzacze pokazują prawidłową długość plików MP3, które zostały nagrane ze zmienną częstością bitów.

Dostępne są następujące opcje kodowania:
Pole wyboru
Włącz MP3PRO

Określa metodę używaną przez koder. Jeżeli zaznaczono to pole wyboru, zostanie utworzony plik MP3PRO (z rozszerzeniem *.mp3).
Jeżeli to pole wyboru nie jest zaznaczone, utworzony zostanie plik MP3 (również z rozszerzeniem *.mp3).

Przycisk
Zaawansowane

Otwiera pole opcji zaawansowanych, w którym można skonfigurować Ustawienia zaawansowane.

W polu Ustawienia zaawansowane dostępne są następujące opcje kodowania:
Pole wyboru
Oryginalny bit
 

Ustawia oryginalny bit w pliku muzycznym, umożliwiający odróżnienie kopii od oryginału.
Pole wyboru zaznaczone: oryginalny bit = 1, tzn. oryginał.
Pole wyboru niezaznaczone: oryginalny bit = 0, tzn. kopia.

Pole wyboru
Osobisty bit

Ustawia osobisty bit w pliku muzycznym. Jest on zastrzeżony dla użytkownika i służy wyłącznie do celów informacyjnych.

Pole wyboru
Bit „copyright“

Ustawia w pliku muzycznym bit „copyright“, który identyfikuje chronioną treść.
Pole wyboru zaznaczone: Bit „copyright“ = 1, tzn. treść jest chroniona.
Pol
e wyboru niezaznaczone: Bit „copyright“ = 0, tzn. treść nie jest chroniona.

Pole wyboru
Zapis CRC

Ustawia w pliku muzycznym sumę kontrolną w celu identyfikacji błędów transferu.

Pole wyboru
Zezwalaj na kodowanie z zatracaniem wrażenia stereo (ang. intensity stereo)

Używa przy wysokich częstotliwościach specjalnego kodeka, który zapisuje wyłącznie informacje i natężenie kierunkowe.

Pole wyboru
Zezwalaj na redukcję kanałów (ang. downmix)

Miksuje dwa kanały stereo do jednego kanału mono. Opcja ta jest przydatna w przypadku, gdy dane wyjściowe mają tak złą jakość, że można spodziewać się słabego sygnału stereo. Zmiksowanie do kanału mono ma podnieść jakość sygnału.

Menu rozwijane
Dopełnienie

Wybiera typ dopełnienia dla bloków MP3. Zaleca się użycie typu dopełnienia ISO, które dopełnia bloki MP3 zgodnie ze standardem ISO.

 
MP3
Format audio MPEG-1 Audio Layer 3 jest formatem używanym do zmniejszania rozmiaru plików audio do ułamka ich rozmiaru pierwotnego (współczynnik 1:10) przy niewielkiej utracie jakości. Na minutę pliku przypada szacunkowo 1 MB, co odpowiada 10 MB w przypadku pierwotnych plików. W zależności od złożoności sygnału audio wartości te oraz jakość mogą być różne. Miernikiem jakości może być używana częstość bitów. Im większa wartość częstości bitów, tym lepsza jakość i więcej niezbędnej pamięci.

Kodek
Kompresor/dekompresor koduje cyfrowo dane do nagrania i zapisania, a następnie dekoduje je do odtworzenia. Dostępne są różne kodeki do oprogramowania, np. Cinapak, Indeo, Quicktime, wideo do Windows itp. Do kodeków sprzętowych należą MPEG, H.261, Motion JPEG itp.

Opcje kodowania MP3 i MP3PRO