Proces drukowania etykiety jest zintegrowany z procesem nagrywania. Najpierw nagrywana jest kompilacja. Następnie należy odwrócić płytę w nagrywarce w celu nagrania etykiety. 
Na jednym dysku LightScribe można wypalać etykietę kilka razy. Drukowane etykiety zostaną wyrównane. Sprawia to, że etykieta jest ciemniejsza, co często poprawia jej jakość. Do etykiety można również dodać nowej elementy podczas dodatkowego procesu wypalania.
 
Musi zostać spełnione następujące wymaganie:
Wybrano nagrywarkę LightScribe.
Aby wydrukować etykietę dla swojej kompilacji, wykonaj następujące czynności:
1.
W oknie Nowa kompilacja wybierz żądaną kompilację.
(Jeżeli okno Nowa kompilacja nie otwiera się, możesz je otworzyć, klikając przycisk Nowa w ekranie głównym.).
2.
Kliknij zakładkę Inne.
3.
Zaznacz pole wyboru Drukuj etykietę w obszarze LightScribe.
4.
Kliknij przycisk Utwórz.
à
Otworzy się okno Edytor etykiet CD.
5.
Utwórz własną etykietę lub otwórz już istniejącą, którą utworzyłeś w Nero CoverDesigner.

 

 

 

Interfejs okna Edytor etykiety płyty CD oraz proces tworzenia etykiet działają na tej samej zasadzie, co Nero CoverDesigner. Aby zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi tworzenia profesjonalnie wyglądających okładek i etykiet, przeczytaj instrukcję obsługi Nero CoverDesigner.

 

 
6.
Określ inne wymagane opcje.
7.
Kliknij przycisk Nowa.
à
Okno Nowa kompilacja zostanie zamknięte i pojawi się ekran wyboru.
8.
Wybierz pliki do nagrania (patrz Kompilacja płyty z danymi).
9.
Włóż czystą płytę CD LightScribe stroną do zapisu danych do dołu.
10.
Kliknij przycisk Nagraj teraz.
à
Rozpocznie się proces nagrywania i kompilacja zostanie nagrana. O postępie procesu informować będzie pasek postępu. Po zakończeniu nagrywania płyta zostanie wysunięta z napędu. Pojawi się okno dialogowe zawierające komunikat „Umieść w napędzie płytę LightScribe, etykietą do dołu”.
11.
Włóż do nagrywarki czystą płytę LightScribe etykietą do dołu i kliknij przycisk OK.
à
Otwarte zostanie okno Właściwości wydruku LightScribe i rozpocznie się proces drukowania. Pasek postępu w oknie Właściwości wydruku LightScribe będzie informować o postępie procesu. Gdy proces wydruku zostanie zakończony, wyświetlone zostanie okno z komunikatem „Proces wypalania zakończono pomyślnie”.
12.
Kliknij przycisk OK.
è
Płyta zostanie wysunięta z napędu. Nagrałeś kompilację i wydrukowałeś etykietę LightScribe.
Zobacz też
Ustawienia LightScribe

Drukowanie etykiety LightScribe